Les xarxes socials poden constituir una eina molt útil i cada vegada més habitual per a la comunicació entre professionals i amb els pacients. No obstant això, és important tenir en compte diferents aspectes relatius a la privadesa i confidencialitat de dades personals i d'ètica mèdica, i tambè considerar en quines situacions és adequada la seva utilització, els avantatges i les limitacions que poden presentar.

Per conèixer amb detall aquests aspectes, durant l'any 2011 es va realitzar una anàlisi de les principals recomanacions internacionals de diferents institucions i organitzacions sanitàries, sobre la forma més adequada d'utilitzar les xarxes socials per part de metges i estudiants de medicina, amb finalitats sanitàries. A continuació proposem un decàleg que recull els punts més destacables de les guies d'ús analitzades, que han de considerar-se com a recomanació general i una primera aproximació al tema. Publicat a: Mayer MA, Leis A, Mayer A, Rodríguez-Gónzalez A. How medical doctors and students should use Social Media: a review of the main guidelines for proposing practical recommendations. Stud Health Technol Inform. 2012;180:853-7.

Decàleg sobre l'ús de les Xarxes Socials per a metges:

  • Les Xarxes Socials proporcionen noves vies de comunicació amb els pacients, el públic en general i altres professionals de la salut. No obstant això, és necessari considerar diversos aspectes per garantir un ús professional, segur, útil i dins de la legalitat i dels requeriments ètics necessaris.
  • És recomanable configurar nivells alts de privacitat en les plataformes i webs de les xarxes socials. Tot i això, hem de tenir en compte que no tota la informació es pot protegir a Internet i també cal considerar amb quina facilitat s'hi pot accedir.
  • És convenient garantir els estàndards de privacitat i confidencialitat de la informació dels pacients, i assegurar-nos que cap pacient pugui ser identificat per la combinació o la suma d'informació disponible a la Xarxa. Igualment, s'ha de respectar la propietat intel·lectual de la informació i els continguts.
  • Cal recordar que el que es troba online probablement hi serà per sempre, per tant hem d'anar amb compte amb el que diem i com ho diem.
  • És recomanable no oferir consells mèdics personalitzats en les XS. Si s'utilitzen per a serveis d'informació general o promoció de la salut, és important especificar clarament els seus objectius, característiques d'ús i limitacions. S'hauria d'incloure en el registre de la Història Clínica Electrònica qualsevol interacció rellevant que s'hagi establert mitjançant l'ús de les XS.
  • En general és prudent no establir amistats electròniques amb els nostres pacients actuals, si no és en el context d'una relació metge-pacient. Algunes institucions indiquen que si es tracta d'antics pacients no és recomanable igualment establir aquesta "amistat" online. És important separar sempre de forma clara elsperfils i continguts personals i professionals.
  • Han de seguir-se les recomanacions de l'organització sanitària per la qual es treballa en relació a l'ús de les XS. Si no estan establertes, ha de considerar-se seriosament suggerir la seva implementació al més avitat possible, tenint en compte que si és el cas, els serveis realitzats en les XS haurien de considerar-se com un servei més entre els oferts per aquesta organització sanitària.
  • Indicar sempre quan s'està opinant o participant en una XS en representació de la institució per la qual es treballa, i si no és el cas, manifestar clarament que les opinions són personals.
  • Si es troba identificat com a metge, és recomanable que les opinions i afirmacions del tipus que siguin abocades en les XS, reflecteixin estàndards adequats de conducta i comportament professional.
  • Qualsevol forma de comportament inadequat online pot potencialment danyar la relació metge-pacient i/o amb altres col·legues. Hem de ser respectuosos també en els comentaris realitzats sobre col·legues i departaments i institucions de salut.