El web site Web Médic Acreditat es propietat del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), corporació professional de dret públic, domiciliada a Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, amb CIF Q0866001A; els seus Estatuts consten inscrits amb el núm. 201 en el Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya i van ser aprovats per Resolució del Departament de Justícia de 9 de desembre de 2008 (DOGC 22.12.2008).

El COMB té per funcions, entre d’altres, la defensa dels interessos col·lectius de la professió mèdica vetllant per la bona pràctica de la medicina i el dret de les persones a la protecció de la seva salut.

Amb aquestes finalitats, el COMB disposa d’ un programa de certificació anomenat WEB MÈDICA ACREDITADA (WMA) que distingeix amb un segell propi els webs que compleixen en els seus continguts uns requisits de qualitat i fiabilitat en el marc del sector mèdic i sanitari. Amb aquest segell, el COMB contribueix a desenvolupar una Comunitat Mèdica Virtual de referència per als usuaris de salut, ja siguin professionals o ciutadans, que utilitzen la xarxa per informar-se.

Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular la prestació d’uns serveis per part del COMB amb l’objecte d’obtenir l’acreditació dels continguts dels webs amb uns requisits de qualitat i fiabilitat en el marc del sector mèdic i sanitari, i tambè altres requisits que, necessàriament, hagin de satisfer-se en compliment de les lleis espanyoles específiques aplicables -Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal –LOPD-, Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic –LSSI-, amb la finalitat d’obtenir el segell de qualitat Web Mèdica Acreditada, en endavant WMA.

 • Per contractar els serveis a través del portal, els titulars del webs hauran de disposar de la capacitat jurídica necessària de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.
 • Els serveis del COMB consisteixen en una revisió del web i dels seus continguts des d’una perspectiva tècnico-sanitària d’adequació al Codi de Conducta i de compliment legal en l’àmbit tecnològic, i conclouran en:
  • (i) un informe de valoració favorable, concedint-se el segell de qualitat WMA, o,
  • (ii) un informe de valoració amb recomanacions, que hauran d’implementar-se en un termini màxim de 3 mesos.
 • La concessió del segell de qualitat WMA comportarà també la inclusió del web en l’Índex de webs acreditades i en el cercador WMA-Google, i tambè la menció d’aquesta certificació en el lloc web de WMA.
 • Transcorregut el termini de 3 mesos des de l’informe de valoració sense que s’hagin incorporat les recomanacions indicades, el COMB arxivarà la petició sense més tràmit i sense dret a devolució del preu satisfet, atès que el servei ha estat prestat.
 • Si, amb posterioritat, els titulars del web tornen a sol·licitar el segell WMA hauran de realitzar una nova sol·licitud i procedir novament al pagament del preu del servei.
 • El segell WMA s’atorga pel període d’un any a comptar des de la data de la seva concessió. Quinze dies abans de la seva caducitat, el COMB notificarà per correu electrònic als titulars del web la data de caducitat del segell, i tambè la necessitat de procedir a la seva renovació i al pagament pertinent, que hauran de formalitzar en un termini màxim de 30 dies.
 • El procés de renovació comporta la prestació de serveis per part del COMB, revisant i avaluant el web i la realització d'un informe de valoració final. En el cas que l’informe de valoració indiqui la implementació de recomanacions, el titular del web disposarà d’un termini màxim de 3 mesos per realitzar-les. Implementades les recomanacions que s’escaiguin, el COMB procedirà a la renovació del segell. Cas que el titular del web no procedeixi a la implementació de les recomanacions indicades en el termini indicat, el COMB procedirà a la retirada del segell, a la supressió en l’índex de webs acreditades i en el cercador WMA-Google i tambè a la retirada de la menció de la certificació en el lloc web de WMA.
 • Per a la contractació dels serveis, el titular del web haurà d’acceptar prèviament les presents Condicions Generals, l'acceptació de les quals pressuposa haver estat informat de les característiques i l’àmbit dels serveis que contracta.
 • El titular del web WMA haurà de complimentar el formulari de sol·licitud, acceptar les Condicions Generals i procedir al pagament del preu del servei en les condicions que s’estableixin. En el moment en que el titular del web faci efectiu el pagament, el COMB iniciarà la prestació dels serveis.
 • El titular del web disposarà d’un termini de 7 dies naturals des de la data de formalització del pagament per a resoldre la contractació realitzada, tenint dret al retorn íntegre del preu abonat. Transcorregut aquest termini sense que l’usuari hagi exercit el dret de desistiment, la contractació esdevindrà ferma a tots els efectes. Per exercitar aquest dret, l’usuari haurà d’adreçar un correu electrònic a la adreça següent e-mail de contacto
 • El pagament podrà realitzar-se mitjançant ingrés o transferència al compte bancari indicat pel COMB o, bé, mitjançant targeta de crèdit (TPV).
 • Les tarifes del COMB per a la prestació dels serveis d’acreditació per a l’obtenció del segell WMA poden consultar-se en Quotes Certificació. Es pdem consultar també les bonificacions en el preu per als metges col·legiats (persones físiques que disposin d’un o més webs) i per a les societats professionals inscrites en el registre del COMB. Per tenir dret a la bonificació, caldrà estar al corrent de pagament de les quotes col·legials.
 • Cas que el titular del web disposi d’altres webs i desitgi realitzar una sol·licitud d’acreditació per una nova web, pot consultar les bonificacions específiques adreçant un correu electrònic a e-mail de contacto.
 • Les tarifes es troben subjectes a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que grava la prestació del servei en un 21%, excepte en els casos disposats per la legislació i normativa tributària espanyola, que podreu consultar a l'Agència Tributària.
 • El COMB es reserva el dret a retirar el segell WMA atorgat en el supòsit que existeixin incompliments dels requisits que varen donar lloc a la seva concessió.  Abans de procedir a la seva retirada, el COMB advertirà al titular del web dels incompliments observats i de la necessitat d'adoptar, de manera immediata, les mesures escaients per a l'adaptació als requeriments del segell WMA.
 • De conformitat amb el que disposa la LOPD les dades personals obtingudes mitjançant aquest Portal així com aquelles altres dades facilitades per l'Usuari i recollides a conseqüència de la relació que s'estableixi, seran incloses en un fitxer de dades responsabilitat del COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE BARCELONA (COMB) amb la finalitat de prestar els serveis convinguts i amb finalitats informatives.
 • El COMB, amb la finalitat de prestar els serveis contractats, podrà comunicar les dades personals als proveïdors de serveis amb els que tingui subscrits acords de col·laboració que intervinguin i requereixin accedir-hi per necessitats del servei. El tractament de les dades també té finalitats informatives per tal que el COMB pugui remetre als usuaris informació sobre serveis que puguin ser d’interès, adequant les ofertes a les preferències d'aquests, adreçar informació i publicitat sobre ofertes, promocions i recomanacions, i tambè qüestionaris per mitjans electrònics, la resposta dels quals és totalment voluntària, a excepció d’aquells en que la resposta sigui obligada, així com per adreçar informació comercial, per mitjans escrits i electrònics, en general.
 • El COMB garanteix que tractarà confidencialment les dades personals i que el servidor, en el qual s'emmagatzemaran i tractaran aquestes dades, gaudeix de les mesures de seguretat necessàries per evitar l'accés a aquestes dades per part de tercers no autoritzats.
 • Les dades personals facilitades pels usuaris gaudiran de la protecció adequada, aplicant les mesures de seguretat que, de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la LOPD, els hi siguin d’aplicació.
 • Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions, el sol·licitant garanteix que les dades i informacions que faciliti són les seves pròpies; en cas contrari, el sol·licitant garanteix que disposa del consentiment exprés dels seus titulars per facilitar-les.
 • El COMB, en tant que responsable del fitxer, garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades, mitjançant comunicació escrita dirigida a Passeig de la Bonanova 47 08017 de Barcelona, o bé adreçant un correu electrònic a e-mail de contacto(ref. “Tractament de dades”).
 • Aquest web pot contenir imprecisions o errates en la informació, especialment si aquesta prové de tercers i, per aquest motiu, el COMB no assumeix cap responsabilitat respecte la falta de veracitat, actualització i precisió de les dades o informacions sobre ofertes, productes o serveis, preus, característiques i qualsevol altra dada i informació rellevants sobre els productes i serveis oferts a través del web pels proveïdors, ni respecte dels continguts, dades o informacions que siguin proporcionats des d'altres pàgines.
 • Per a la resolució de qualsevol litigi o controvèrsia que pugui sorgir sobre la interpretació o l' aplicació d'aquestes Condicions o, en general, relacionada de manera directa o indirecta amb la utilització dels serveis d'aquest Portal s’aplicarà la Llei Espanyola i es resoldrà davant dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.
 • Prèviament, les parts s’obliguen a negociar de bona fe per resoldre el litigi i controvèrsia en el termini d’un mes, a comptar des de la data en que una de les parts notifiqui per escrit a l’altra la seva pretensió, potencialment objecte de litigi.

 

 • Per a qualsevol comunicació al COMB, el titular del web haurà de dirigir una comunicació escrita (correu postal, fax o adreça electrònica) a Passeig Bonanova 47 08017 Barcelona, tel +34 935678888, fax +34 935678836 o e-mail de contacto. Les comunicacions del COMB al titular del web es realitzaran mitjançant les dades que ell mateix hagi comunicat.